Algemene voorwaarden

1

Algemene voorwaarden

VERSIE APRIL 2018

Artikel 1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Rademaker Advies & Accountancy: Rademaker Advies B.V. en

Rademaker Accountancy B.V.;

2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan

Rademaker Advies & Accountancy opdracht heeft (hebben)

gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

3. Beroeps beoefenaar: de persoon, in loondienst of anderszins

werkzaam bij Rademaker Advies & Accountancy, die voor

Rademaker Advies & Accountancy de opgedragen werkzaamheden

uitvoert.

4. Beroepsorganisatie: de al dan niet wettelijk verplichte organisatie

waarbij de beroepsbeoefenaar uit hoofde van zijn discipline is

aangesloten.

5. Bescheiden: alle door Opdrachtgever of derden aan Rademaker

Advies & Accountancy ter beschikking gestelde zaken, waaronder

stukken of gegevensdragers.

Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging van de algemene

voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

rechtsbetrekkingen tussen Rademaker Advies & Accountancy en

Opdrachtgever. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door

beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd. Op

wijziging of verval van een of meer algemene voorwaarden kan

Opdrachtgever zich slechts beroepen, indien van de instemming

van Rademaker Advies & Accountancy daarmee uitdrukkelijk uit

een geschrift blijkt.

2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt

ten behoeve van (de aandeelhouders van Rademaker Advies &

Accountancy, alsmede daaraan gelieerde vennootschappen en

van) al degenen die voor Rademaker Advies & Accountancy werkzaam

zijn.

Artikel 3. Opdrachtnemer; opzegging

1. Tegenover Opdrachtgever geldt alleen Rademaker Advies &

Accountancy als de contractuele wederpartij bij de

overeenkomst(en) die met Opdrachtgever wordt of worden

gesloten.

2. In geval van een contractuele relatie tussen Opdrachtgever en

Rademaker Advies & Accountancy, welke relatie niet eindigt met de

uitvoering van een bepaalde opdracht maar voor onbepaalde duur

is aangegaan, kan ieder van de partijen die contractuele relatie

schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke

opzegtermijn.

Artikel 4. Opdracht; informatieverschaffing door opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden om alle informatie, die Rademaker

Advies & Accountancy aangeeft nodig te hebben voor het correct

kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht en/of waarvan

Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat Rademaker

Advies & Accountancy die informatie nodig heeft voor het correct

kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht, ter beschikking

te stellen in de vorm, in de veelvoud en op de wijze als door

Rademaker Advies & Accountancy gewenst en bovendien zo tijdig dat

Rademaker Advies & Accountancy de opdracht zonder vertraging kan

uitvoeren. Opdrachtgever is tevens gehouden om aan Rademaker

Advies & Accountancy al die informatie en bescheiden te

verstrekken, die Rademaker Advies & Accountancy nodig heeft om

algemene voorschriften betreffende de uitoefening van haar

ondernemingsactiviteiten, bijvoorbeeld de voorschriften van de

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

(“Wwft”), te kunnen naleven.

2. Opdrachtgever staat, voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard

van de opdracht anders voortvloeit, tegenover Rademaker Advies

& Accountancy in voor de juistheid, volledigheid en

betrouwbaarheid van de aan Rademaker Advies & Accountancy

ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie

van een derde afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van opdracht

anders voortvloeit, is Rademaker Advies & Accountancy niet

gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en

volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie.

3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan

Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de

uitvoering door Rademaker Advies & Accountancy van de opdracht

van belang zijn of kunnen zijn, dan stelt Opdrachtgever Rademaker

Advies & Accountancy van die feiten en omstandigheden onverwijld

volledig in kennis.

4. Indien Opdrachtgever, anders dan door toedoen van Rademaker

Advies & Accountancy, tekortschiet in de naleving door

Opdrachtgever van de in de leden 1 t/m 3 genoemde verplichtingen

en daaruit voor Rademaker Advies & Accountancy extra kosten

en werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, is

Opdrachtgever gehouden die kosten, extra werkzaamheden en

schade aan Rademaker Advies & Accountancy te vergoeden.

Indien sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden waarmee

Rademaker Advies & Accountancy geen rekening kon houden bij

de afgifte van haar offerte of bij verzending van haar

opdrachtbevestiging, komen de extra kosten die daardoor ontstaan

voor rekening van Opdrachtgever.

5. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de

door Opdrachtgever ter beschikking gestelde bescheiden aan hem

geretourneerd.

6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht

voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door

het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de

verlangde informatie en bescheiden, zijn voor rekening van

Opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1. Opdrachten worden uitgevoerd op de voet van een redelijk

bekwaam en zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar.

Rademaker Advies & Accountancy garandeert echter niet het met

een opdracht beoogde resultaat. Opdrachtgever respecteert dat bij

de uitvoering van de opdracht de eventueel toepasselijke gedrags en beroepsregels in acht worden genomen. Aan (gedeeltelijke) niet

¬ naleving door Rademaker Advies & Accountancy of een

beroepsbeoefenaar van de voor hen/hem geldende regelgeving,

inclusief beroepsregels, kan Opdrachtgever geen aanspraken

ontlenen.

2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is

Rademaker Advies & Accountancy niet verplicht de opdracht te

doen uitvoeren door de bij of voor Rademaker Advies &

Accountancy werkzame persoon of personen, met het oog op wie

de Opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt. De opdracht

eindigt niet bij tijdelijke of blijvende ontstentenis van deze

persoon of personen. Wel zal Rademaker Advies & Accountancy,

zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houden met

de wensen van Opdrachtgever omtrent de bij de uitvoering van

een opdracht te betrekken persoon of personen.

3. De uitvoering van de opdracht kan geheel of gedeeltelijk worden

opgedragen aan een derde niet dan nadat daarover tussen

Opdrachtgever en Rademaker Advies & Accountancy

overeenstemming is bereikt.

4. In geval van een opdracht met goed omlijnd beschreven

werkzaamheden zal Rademaker Advies & Accountancy meerwerk

niet uitvoeren of aan Opdrachtgever in rekening brengen dan

nadat daarover met Opdrachtgever vooraf overeenstemming is

bereikt.

5. De uitvoering van de opdracht is niet ¬ tenzij uitdrukkelijk

anders schriftelijk wordt vermeld ¬ specifiek gericht op het

ontdekken van fraude. Indien de

werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal

Rademaker Advies & Accountancy daarover aan Opdrachtgever

rapporteren. Indien van toepassing is Rademaker Advies &

Accountancy daarbij gehouden aan de door de

beroepsorganisaties uitgevaardigde richtlijnen.

Artikel 6. Termijnen

1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij of

een derde voor de uitvoering benodigde informatie en/of

bescheiden ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn

waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet

eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk

de informatie en/of bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld.

2. Termijnen voor het uitvoeren van werkzaamheden zijn, tenzij

uitdrukkelijk anders is overeengekomen, slechts streeftermijnen.

Tenzij (verdere) uitvoering van de opdracht ontwijfelbaar

onmogelijk is, zal Rademaker Advies & Accountancy slechts

wegens termijnoverschrijding in verzuim geraken, indien, nadat

aan Rademaker Advies & Accountancy na de termijnoverschrijding

schriftelijk een redelijke termijn voor het uitvoeren en voltooien van

de werkzaamheden is gesteld, na het verstrijken van die nadere

termijn de uitvoering van de werkzaamheden om aan Rademaker

Advies & Accountancy toe te rekenen omstandigheden nog niet

voltooid is.

Artikel 7. Geheimhouding

1. Rademaker Advies & Accountancy is tenzij zij een wettelijke of

beroepsplicht tot bekendmaking heeft, bijvoorbeeld op grond van

de Wwft, verplicht tot geheimhouding ten opzichte van derden.

Behoudens voor zover wet¬ en regelgeving het verbieden, geldt de

in de eerste volzin vermelde geheimhoudingsplicht niet voor zover

het betreft de verzekeraar(s) en juridisch adviseurs mits

geheimhouding is gewaarborgd.

2. Het bepaalde in lid 1 geldt niet in het geval Rademaker Advies &

Accountancy of een beroepsbeoefenaar voor zichzelf optreedt in

een tucht¬, civiele of strafprocedure, dan wel in een procedure

inzake de oplegging van bestuursrechtelijke sancties, waarbij deze

stukken naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

2

3. Rademaker Advies & Accountancy is gerechtigd de na bewerking

verkregen cijfermatige uitkomsten voor statistische of

vergelijkende doeleinden aan te wenden, dan wel

geanonimiseerd aan derden te verstrekken ten behoeve van

statistische of vergelijkende doeleinden, mits er voor wordt zorg

gedragen dat de individuele Opdrachtgever niet te herleiden is uit

hetgeen openbaar wordt gemaakt.

4. Rademaker Advies & Accountancy zal de in de leden 1, 2 en 3 van

dit artikel genoemde verplichtingen opleggen aan hen die zij bij de

uitvoering van een opdracht betrekt.

5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van mededelingen,

correspondentie, adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke

uitingen van Rademaker Advies & Accountancy openbaar te maken

of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor

zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst met Opdrachtgever

voortvloeit, dan wel geschiedt ter inwinning van een deskundig

oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van

Rademaker Advies & Accountancy, dan wel indien op

Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking

rust.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Het uitvoeren van de opdracht door Rademaker Advies &

Accountancy omvat nimmer enige overdracht van intellectuele

eigendomsrechten die bij Rademaker Advies & Accountancy

berusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens

of voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht behoren

uitsluitend toe aan Rademaker Advies & Accountancy.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten waarin

intellectuele eigendomsrechten van Rademaker Advies &

Accountancy zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele

eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan

Rademaker Advies & Accountancy gebruiksrechten heeft verworven

¬ waaronder mede zijn begrepen computerprogramma's,

systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en

andere geestesproducten van Rademaker Advies & Accountancy,

een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met

inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te

exploiteren.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in het tweede lid bedoelde

producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning

van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van

Rademaker Advies & Accountancy. Opdrachtgever zal in dit geval zijn

verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem

ingeschakelde derden.

Artikel 9. Honorarium

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de

verrichte werkzaamheden in rekening gebracht tegen het ten tijde

van het verrichten van die werkzaamheden voor die

werkzaamheden bij Rademaker Advies & Accountancy gangbare

tarief. De verschuldigdheid van honorarium is niet hiervan

afhankelijk of het met de opdracht beoogde resultaat ten volle is

bereikt.

2. Rademaker Advies & Accountancy heeft altijd het recht een of

meerdere voorschotten aan de Opdrachtgever in rekening te

brengen, ook wanneer zulks niet in een offerte of

opdrachtbevestiging is vermeld.

3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat

de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een

wijziging ondergaan, is Rademaker Advies & Accountancy

gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te

passen, tenzij Opdrachtgever en Rademaker Advies & Accountancy

hierover andere afspraken hebben gemaakt.

4. Hetgeen aan Rademaker Advies & Accountancy verschuldigd is ¬

honorarium, kosten, declaraties van ingeschakelde derden e.d. ¬

wordt naar keuze van Rademaker Advies & Accountancy per maand,

per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan

Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en

Rademaker Advies & Accountancy hierover andere afspraken

hebben gemaakt. Indien omzetbelasting dient te worden berekend,

wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 10. Betaling

1. Betaling van hetgeen Opdrachtgever aan Rademaker Advies &

Accountancy verschuldigd is, dient te geschieden zonder aftrek,

korting of schuldverrekening, door bijschrijving van het

verschuldigde bedrag op een door Rademaker Advies & Accountancy

aan te geven bankrekening en, tenzij anders is overeengekomen, in

euro. Voor zover geen andere termijn is overeengekomen, dient

de bijschrijving te hebben plaatsgevonden uiterlijk binnen veertien

dagen na de factuurdatum.

2. Bij niet tijdige betaling is over het openstaande bedrag een rente

verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van de

maand geldt als een volle maand. Verder komen alle kosten,

gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, die Rademaker Advies &

Accountancy dient te maken ter incasso van hetgeen Opdrachtgever

ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van Opdrachtgever.

Bovendien is Rademaker Advies & Accountancy bevoegd alle

werkzaamheden voor Opdrachtgever, waaronder het verstrekken

van informatie aan Opdrachtgever, op te schorten, zolang geen

volledige betaling is ontvangen. Indien Rademaker Advies &

Accountancy als gevolg van voormelde opschorting extra kosten

moet maken om op een later tijdstip de opdracht alsnog uit te

voeren, komen die extra kosten voor rekening van Opdrachtgever.

3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van

Opdrachtgever naar het oordeel van Rademaker Advies &

Accountancy daartoe aanleiding geeft, is Rademaker Advies &

Accountancy gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat

deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door

Rademaker Advies & Accountancy te bepalen vorm. Indien

Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is

Rademaker Advies & Accountancy gerechtigd, onverminderd haar

overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst

onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan

Rademaker Advies & Accountancy uit welke hoofde ook

verschuldigd is, direct opeisbaar.

4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn

Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het

factuurbedrag.

Artikel 11. Reclames

1. Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het

factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken

binnen zestig dagen na de verzenddatum van de stukken of

informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien

Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder

kon ontdekken, binnen dertig dagen na de ontdekking van het

gebrek, schriftelijk aan Rademaker Advies & Accountancy te worden

kenbaar gemaakt.

2. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever

niet op, behoudens voor zover Rademaker Advies & Accountancy

aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame

gegrond acht.

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Rademaker

Advies & Accountancy de keuze tussen aanpassing van het in

rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of

opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het

geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen

een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium

naar evenredigheid.

Artikel 12. Aansprakelijkheid voor schade

1. Rademaker Advies & Accountancy is jegens Opdrachtgever

uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg

is van een (samenhangende serie van) toerekenbare

tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. De

aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de

aansprakelijkheidsverzekeraar voor het betreffende geval wordt

uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Rademaker Advies

& Accountancy uit hoofde van die verzekering te dragen eigen

risico. Indien, om welke reden dan ook, de

aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de

aansprakelijkheid van Rademaker Advies & Accountancy beperkt tot

het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening

gebrachte honorarium.

Indien de opdracht voor onbepaalde tijd is aangegaan of voor een

duur van langer dan een jaar, wordt het bedrag van het “in rekening

gebrachte honorarium” als bedoeld in de voorafgaande volzin

gebaseerd op het in rekening gebrachte honorarium in een periode

van maximaal zes maanden voorafgaand aan het tijdstip dat de

aanspraken van Opdrachtgever aan Rademaker Advies &

Accountancy zijn bekend gemaakt. In geen geval zal de totale

schadevergoeding op grond van dit artikel meer bedragen dan €

50.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende

gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de

omvang van de opdracht of de risico’s die aan de opdracht

verbonden zijn – reden zien om bij het aangaan van de

overeenkomst af te wijken van dit maximum. Rademaker Advies &

Accountancy is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade,

bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet

tijdig of niet deugdelijk presteren door Rademaker Advies &

Accountancy.

2. Rademaker Advies & Accountancy is niet gehouden schade te

vergoeden:

a. die is veroorzaakt door derden, die bij de uitvoering

van een opdracht aan Rademaker Advies &

Accountancy zijn betrokken, tenzij het een derde

betreft die op initiatief van Rademaker Advies &

Accountancy bij de uitvoering van de opdracht is

betrokken en Opdrachtgever aantoont dat Rademaker

Advies & Accountancy bij de keuze van de derde niet

zorgvuldig heeft gehandeld;

3

b. die het gevolg is van Opdrachtgever of een derde

afkomstige onjuiste of onvolledige informatie of

bescheiden, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid

voor Rademaker Advies & Accountancy zonder meer

duidelijk had kunnen zijn en Rademaker Advies &

Accountancy nagelaten heeft Opdrachtgever van die

onjuistheid of onvolledigheid in kennis te stellen;

c. die het gevolg is van beschadiging of verlies van

informatie tijdens het transporteren van informatie per

post of anderszins tussen Rademaker Advies &

Accountancy en Opdrachtgever of tussen een van hen

en derden;

d. die ontstaat doordat derden zich ongeautoriseerd

toegang verschaffen tot informatie betreffende

Opdrachtgever, bijvoorbeeld door het

onderscheppen van e¬mail berichten, het

onderscheppen van andere vormen van elektronische

overbrenging van informatie of het binnendringen in

computersystemen;

e. die niet schriftelijk is gemeld binnen zestig dagen nadat

Opdrachtgever het ontstaan van schade en/of het

kunnen ontstaan van (verdere) schade heeft ontdekt of

redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken, en in ieder

geval niet de schade die niet schriftelijk is gemeld

binnen één jaar nadat de het handelen of nalaten dat

de schade heeft veroorzaakt, heeft plaatsgevonden.

3. Op het in de leden 1 en 2 bepaalde kan Rademaker Advies &

Accountancy zich tegenover Opdrachtgever ook beroepen, indien

Opdrachtgever een schadevordering geldend maakt, die van een

derde op hem is overgegaan of aan die derde toebehoort en die

betrekking heeft op schade uit een gebeurtenis waarvoor Rademaker

Advies & Accountancy rechtens aansprakelijk is.

4. Op het in de leden 1, 2 en 3 bepaalde kunnen zich tegenover

Opdrachtgever ook beroepen de beroepsbeoefenaars, de door

deze beroepsbeoefenaars (mede) in verband met hun activiteiten

voor Rademaker Advies & Accountancy aangehouden

rechtspersonen en eventuele andere personen die bij de uitvoering

van door Opdrachtgever aan Rademaker Advies & Accountancy

verstrekte opdrachten zijn betrokken.

5. De in de voorafgaande leden van dit artikel opgenomen

beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor Rademaker

Advies & Accountancy zelf of de beroepsbeoefenaars, indien hen ter

zake van het ontstaan van de schade opzet of grove schuld valt

te verwijten.

Artikel 13. Arbeidsomstandigheden; overname personeel

1. Indien Rademaker Advies & Accountancy op locatie van

Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever

zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk

gestelde normen en aan andere toepasselijke regelgeving met

betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever draagt zorg

voor kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van

Rademaker Advies & Accountancy noodzakelijk of nuttig zijn om de

overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te

stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar

gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor

continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende

back¬up, veiligheid en viruscontrole procedures.

2. Opdrachtgever zal geen beroepsbeoefenaren aannemen of

benaderen om bij Opdrachtgever dan wel bij aan Opdrachtgever

gelieerde ondernemingen, al dan niet tijdelijk, direct of indirect in

dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van

Opdrachtgever of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al

dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de

periode dat Rademaker Advies & Accountancy bij Opdrachtgever of

bij aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen werkzaam is en

gedurende twaalf maanden daarna.

Artikel 14. Vrijwaring

1. Opdrachtgever is gehouden Rademaker Advies & Accountancy

schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van

derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders,

commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde

rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de

organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien

uit of verband houden met de werkzaamheden van Rademaker

Advies & Accountancy ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens

voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove

schuld van Rademaker Advies & Accountancy. De vrijwaring betreft

ook de kosten van verweer tegen die vorderingen.

2. In het geval de derde een beroepsbeoefenaar, de door deze

beroepsbeoefenaar (mede) in verband met zijn activiteiten voor

Rademaker Advies & Accountancy aangehouden rechtspersoon

en/of een andere bij de uitvoering van een door Opdrachtgever aan

Rademaker Advies & Accountancy verstrekte opdracht betrokken

hulppersoon tot vergoeding van schade aanspreekt en die

aanspraken betrekking hebben op werkzaamheden als bedoeld in

het eerste lid van dit artikel, vrijwaart Opdrachtgever ieder van hen

ten volle tegen deze schadevordering, inclusief de kosten die aan

het verweer tegen deze schadevordering zijn verbonden. De eerste

volzin is niet van toepassing voor zover deze aanspraken het gevolg

zijn van opzet of grove schuld van de desbetreffende persoon.

3. Opdrachtgever vrijwaart Rademaker Advies & Accountancy voor

vorderingen van derden wegens schade die is veroorzaakt doordat

Opdrachtgever aan Rademaker Advies & Accountancy geen,

onvoldoende of onvolledige informatie en/of bescheiden heeft

verstrekt.

4. Opdrachtgever vrijwaart Rademaker Advies & Accountancy en de

beroepsbeoefenaren voor aanspraken van derden (medewerkers

van Rademaker Advies & Accountancy en door Rademaker Advies &

Accountancy ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in

verband met de uitvoering van een opdracht schade lijden welke

een gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van

onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

5. Opdrachtgever vrijwaart Rademaker Advies & Accountancy en de

beroepsbeoefenaren tegen door bestuursorganen als bedoeld in

artikel 1:1 Algemene wet bestuursrecht aan Rademaker Advies &

Accountancy en/of de beroepsbeoefenaren opgelegde sancties

ter zake van niet¬nakoming door Opdrachtgever van

verplichtingen op grond van wet¬ en regelgeving. Het bepaalde in

de vorige volzin is niet van toepassing indien degene aan wie de

sanctie wordt opgelegd ter zake van de voormelde niet¬nakoming

opzet of grove schuld valt te verwijten.

Artikel 15. Slotbepalingen

1. Een beroepsbeoefenaar is – tenzij anders vermeld ¬ geen derde als

bedoeld in deze algemene voorwaarden.

2. In het geval deze algemene voorwaarden en de offerte of

opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen

bevatten, gelden die in de offerte of opdrachtbevestiging

opgenomen bepalingen.

3. Op alle rechtsverhoudingen van Opdrachtgever met Rademaker

Advies & Accountancy is uitsluitend het Nederlandse recht van

toepassing.

4. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Rademaker Advies &

Accountancy worden uitsluitend beslecht door de bevoegde

Nederlandse burgerlijke rechter, een en ander met uitsluiting van de

eventueel door de beroepsorganisaties waarbij de

beroepsbeoefenaars zijn aangesloten ingestelde

geschilleninstanties.

5. Het in de leden 3 en 4 bepaalde geldt eveneens voor eventuele

rechtsverhoudingen en geschillen van Opdrachtgever met een

beroepsbeoefenaar, een door de beroepsbeoefenaar (mede) in

verband met de activiteiten voor Rademaker Advies & Accountancy

aangehouden rechtspersoon of een bij de uitvoering van een door

Opdrachtgever aan Rademaker Advies & Accountancy verstrekte

opdracht betrokken hulppersoon.

*******