Algemene voorwaarden

VERSIE JUNI 2022

Algemeen

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Rademaker Advies B.V., Rademaker Accountancy B.V., Rademaker Audit B.V. en Rademaker Belastingadvies B.V.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Rademaker Advies & Accountancy opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

Rademaker Advies & Accountancy: Rademaker Advies B.V., Rademaker Accountancy B.V., Rademaker Audit B.V. en Rademaker Belastingadvies B.V.

Bescheiden: alle door Opdrachtgever of derden aan Rademaker Advies & Accountancy ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht door Rademaker Advies & Accountancy vervaardigde of verzamelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

Overeenkomst/Opdracht: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Rademaker Advies & Accountancy tot het verrichten van werkzaamheden door Rademaker Advies & Accountancy ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht, rechtsbetrekking en Overeenkomst, hoe ook genaamd, waarbij Rademaker Advies & Accountancy zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Rademaker Advies & Accountancy voortvloeiende werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende en/of vervolgopdrachten.

2 Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen tussen Opdrachtgever en Rademaker Advies & Accountancy.

3. In geval van strijdigheid tussen (een aanbieding tot) een Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleren de in de (een aanbieding tot) een Overeenkomst opgenomen afspraken.

4 De toepasselijkheid van de (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Rademaker Advies & Accountancy uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5 De Opdracht/Overeenkomst – tezamen met deze algemene voorwaarden – geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Rademaker Advies & Accountancy weer met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

6 Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zal deze bepaling worden vervangen door een bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

7 Bepalingen in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na afloop of beëindiging van de Overeenkomst van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht.

Artikel 3 Totstandkoming, duur en beëindiging van de Overeenkomst

1 Elke Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Rademaker Advies & Accountancy ondertekend retour is ontvangen, dan wel op verzoek van Opdrachtgever uitvoering wordt gegeven aan de werkzaamheden. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan Rademaker Advies & Accountancy en niet aan enige aan Rademaker Advies & Accountancy verbonden persoon. Alle Overeenkomsten komen dan ook tot stand met Rademaker Advies & Accountancy. Dat geldt ook indien het de bedoeling van Opdrachtgever is dat een Opdracht door een bepaalde aan Rademaker Advies & Accountancy verbonden perso(o)n(en) zal worden uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

3 Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

4 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

5 Indien en voor zover Rademaker Advies & Accountancy de Overeenkomst door opzegging beëindigt, is zij gehouden Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Opdrachtgever eisen.

Artikel 4 Informatie door Opdrachtgever

1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, die Rademaker Advies & Accountancy overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst en die gegevens en Bescheiden waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs weet of kan weten dat Rademaker Advies & Accountancy deze nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig in de door Rademaker Advies & Accountancy gewenste vorm en op de door Rademaker Advies & Accountancy gewenste wijze aan Rademaker Advies & Accountancy ter beschikking te stellen. Hieronder dient mede te worden begrepen al die informatie die Rademaker Advies & Accountancy aangeeft nodig te hebben in verband met de naleving van de voorschriften verband houdend met haar bedrijfsvoering, waaronder maar niet beperkt tot informatie voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) en informatie aangaande de vaststelling van de identiteit van de Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de aldus benodigde gegevens en Bescheiden voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst aan Rademaker Advies & Accountancy te verstrekken.

2 Voorts is Opdrachtgever gehouden Rademaker Advies & Accountancy onverwijld te informeren over (wijzigingen in) de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen binnen de groep waartoe Opdrachtgever behoort, alsmede over alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden waarin Opdrachtgever deelneemt of onderdeel uitmaakt, een en ander in de ruimste zin van het woord en over overige feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn, teneinde Rademaker Advies & Accountancy in staat te stellen zich aan de onafhankelijkheidsvoorschriften te kunnen houden.

3 Rademaker Advies & Accountancy heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in artikel 4.1 genoemde verplichting heeft voldaan.

4 Opdrachtgever is gehouden Rademaker Advies & Accountancy onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

5 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Rademaker Advies & Accountancy ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Rademaker Advies & Accountancy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het onjuistheid en/of onvolledigheid van de gegevens die door Opdrachtgever aan Rademaker Advies & Accountancy zijn verstrekt.

6 De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voor Rademaker Advies & Accountancy voortvloeiende schade waaronder extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

7 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde Bescheiden, behoudens het bepaalde onder artikel 9.4 aan hem geretourneerd. Opdrachtgever draagt de kosten voor deze retourzending van Bescheiden.

8 Indien Opdrachtgever meerdere Opdrachten heeft verstrekt aan Rademaker Advies & Accountancy, verleent hij bij voorbaat toestemming voor het delen binnen Rademaker Advies & Accountancy van door hem in het kader van een Opdracht verstrekte gegevens en Bescheiden ten behoeve van de uitvoering van een andere Opdracht.

9 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het indienen van documenten bij derden, waaronder begrepen belastingaangiften, jaarrekeningen en rapportages. Ingeval van (elektronische) verzending van dergelijke documenten door Rademaker Advies & Accountancy, worden deze documenten geacht te zijn verzonden en ondertekend door de Opdrachtgever.

Artikel 5 Uitvoering Opdracht

1 Rademaker Advies & Accountancy bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd.

2 Rademaker Advies & Accountancy zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving. Rademaker Advies & Accountancy kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

3 Rademaker Advies & Accountancy heeft het recht werkzaamheden (deels) te laten verrichten door een door Rademaker Advies & Accountancy aan te wijzen derde, indien zulks naar het oordeel van Rademaker Advies & Accountancy wenselijk is. De kosten van deze aan te wijzen persoon of derde worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.

4 Rademaker Advies & Accountancy heeft het recht de wijze van uitvoering van de Opdracht gedurende de uitvoering van de Overeenkomst aan te passen indien sprake is van een situatie waarin een ongewijzigde instandhouding niet mag worden verwacht, zoals bij gedurende de looptijd van de Overeenkomst getroffen overheidsmaatregelen, ten gevolge van bijvoorbeeld een pandemie. Dit is ter beoordeling van Rademaker Advies & Accountancy.

5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen gelden in de Overeenkomst opgenomen termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op.

6 De uitvoering van de Overeenkomst is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Rademaker Advies & Accountancy daarover aan Opdrachtgever rapporteren. Rademaker Advies & Accountancy is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet en regelgeving en de door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde verordeningen en richtlijnen.

Artikel 6 Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

1 Rademaker Advies & Accountancy is verplicht alle vertrouwelijke informatie die haar door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten geheim te houden tegenover derden. Deze verplichting tot geheimhouding geldt niet voor zover op Rademaker Advies & Accountancy een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of voor zover Opdrachtgever Rademaker Advies & Accountancy van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze verplichting geldt niet indien dergelijke informatie in het belang van (een procedure omtrent) (de uitvoering van) de Opdracht moet worden verstrekt aan een door Rademaker Advies & Accountancy ingeschakelde derde en/of haar verzekeraar(s). Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Rademaker Advies & Accountancy, voor zover Rademaker Advies & Accountancy zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.

2 Rademaker Advies & Accountancy is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

3 Rademaker Advies & Accountancy is niet gerechtigd de informatie die haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in artikel 6.2, en in geval Rademaker Advies & Accountancy voor zichzelf optreedt in een tucht, civiele, bestuursrechtelijke of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

4 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Rademaker Advies & Accountancy, is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van mededelingen, correspondentie, adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Rademaker Advies & Accountancy openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Rademaker Advies & Accountancy, of op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust.

5 Opdrachtgever verstrekt alleen persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) aan Rademaker Advies & Accountancy voor zover deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht. Rademaker Advies & Accountancy verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van de Opdracht dan wel ter voldoening aan haar wettelijke verplichtingen.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

1 Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of voortvloeien uit de door Rademaker Advies & Accountancy verrichte werkzaamheden in het kader van een Opdracht, berusten bij Opdrachtnemer of zijn licentiegevers. Niets in de Overeenkomst of deze voorwaarden strekt tot overdracht van rechten van intellectuele eigendom, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.

2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om producten waarin, dan wel waarop het intellectueel eigendom van Rademaker Advies & Accountancy rust, waaronder maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.

3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) de in artikel 7.2 bedoelde producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Rademaker Advies & Accountancy. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 8 Honorarium

1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de verrichte werkzaamheden door Rademaker Advies & Accountancy in rekening gebracht bij Opdrachtgever tegen het ten tijde van het verrichten van de werkzaamheden geldende tarief. De verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.

2 Rademaker Advies & Accountancy heeft het recht te allen tijde één of meerdere voorschotten aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook wanneer zulks niet in een offerte of opdrachtbevestiging is vermeld.

3 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Rademaker Advies & Accountancy gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Rademaker Advies & Accountancy hierover andere afspraken hebben gemaakt

4 Het honorarium van Rademaker Advies & Accountancy, vermeerderd met (indien van toepassing) kosten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt naar keuze van Rademaker Advies & Accountancy, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Rademaker Advies & Accountancy hierover andere afspraken hebben gemaakt. Indien omzetbelasting dient te worden berekend, wordt deze afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9 Betaling

1 Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden zonder enige aftrek, korting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van overschrijving ten gunste van een door Rademaker Advies & Accountancy aan te geven bankrekening en, tenzij anders overeengekomen, in euro.

2 Bij niet tijdige betaling van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Rademaker Advies & Accountancy, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag 1,5% rente per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Rademaker Advies & Accountancy.

3 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die Rademaker Advies & Accountancy dient te maken ter incasso van hetgeen Opdrachtgever aan Rademaker Advies & Accountancy verschuldigd is, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

4 Rademaker Advies & Accountancy heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het aan Rademaker Advies & Accountancy verschuldigde volledig heeft voldaan.

5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Rademaker Advies & Accountancy daartoe aanleiding geeft, is Rademaker Advies & Accountancy gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Rademaker Advies & Accountancy te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Rademaker Advies & Accountancy gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Rademaker Advies & Accountancy uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

6 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, of enig andere insolventieprocedure waaronder toepassing van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, (ten aanzien) van Opdrachtgever zijn de vorderingen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

Artikel 10 Reclames

1 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Rademaker Advies & Accountancy te worden kenbaar gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover Rademaker Advies & Accountancy te kennen heeft gegeven dat zij de reclame gegrond acht.

3 Rademaker Advies & Accountancy dient in staat te worden gesteld de klacht van de Opdrachtgever te onderzoeken.

4 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Rademaker Advies & Accountancy de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de betreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium naar evenredigheid.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 is Rademaker Advies & Accountancy jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Rademaker Advies & Accountancy voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Rademaker Advies & Accountancy uit hoofde van die verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Rademaker Advies & Accountancy beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de Opdracht voor onbepaalde tijd is aangegaan of met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt het “in rekening gebrachte honorarium” als bedoeld in de vorige volzin gebaseerd op het in rekening gebrachte honorarium in een periode van maximaal zes maanden voorafgaand aan het moment dat Opdrachtgever Rademaker Advies & Accountancy in kennis heeft gesteld van de aanspraken. In geen geval zal de totale schadevergoeding op grond van dit artikel meer bedragen dan € 50.000, per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de omvang van de Opdracht of de risico’s die aan de Opdracht verbonden zijn – reden zien om bij het aangaan van de Overeenkomst af te wijken van dit maximum.

2 Rademaker Advies & Accountancy is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade, sanctieschade, winstderving of overige indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Rademaker Advies & Accountancy.

3 Rademaker Advies & Accountancy is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Rademaker Advies & Accountancy, en het bepaalde in artikel 11.2, in ieder geval niet gehouden schade te vergoeden aan Opdrachtgever of derden die het gevolg is van: - de verstrekking van onjuiste, onvolledige, of niet tijdig aangeleverde Bescheiden, gegevens of informatie door Opdrachtgever of een derde aan Rademaker Advies & Accountancy, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever of een derde, waaronder begrepen de situatie dat Rademaker Advies & Accountancy niet in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer van Koophandel als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van de Opdrachtgever; - handelen of nalaten van door Rademaker Advies & Accountancy ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, tenzij het een derde betreft die op initiatief van Rademaker Advies & Accountancy bij de uitvoering van de Opdracht is betrokken én Opdrachtgever aantoont dat Rademaker Advies & Accountancy bij de keuze van de derde niet zorgvuldig heeft gehandeld.

4 Onder ‘derden’ dient ook te worden begrepen iedere aandeelhouder, bestuurder en commissaris van Opdrachtgever, iedere groepsmaatschappij van Opdrachtgever, bij of voor Opdrachtgever werkzame personen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst verband houden en ieder familielid van Opdrachtgever.

5 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, verjaart elke aanspraak van Opdrachtgever met betrekking tot de Opdracht en de daarmee samenhangende werkzaamheden in ieder geval 1 jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze aanspraak. Deze termijn is niet van toepassing op de mogelijkheid om een (tucht)klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

6 Opdrachtgever vrijwaart Rademaker Advies & Accountancy tegen alle aanspraken van derden verband houdend met de (uitvoering van de) Opdracht. Hieronder worden tevens begrepen vorderingen van derden wegens schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever aan Rademaker Advies & Accountancy geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Rademaker Advies & Accountancy.

7 Opdrachtgever vrijwaart Rademaker Advies & Accountancy tegen alle mogelijke aanspraken van derden, in het geval Rademaker Advies & Accountancy op grond van de wet en/of haar beroepsregels gedwongen is de Opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn - gevraagd dan wel ongevraagd-, informatie te ontvangen welke Rademaker Advies & Accountancy in de uitoefening van de Opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

8 Het bepaalde in dit artikel 11 alsmede alle beperkingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van Rademaker Advies & Accountancy opgenomen in deze algemene voorwaarden, gelden onverkort voor alle groepsmaatschappijen van Rademaker Advies & Accountancy, haar aandeelhouders alsmede alle feitelijk uitvoerende(n) die Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever verrichten. Feitelijk uitvoerenden kunnen op deze bepalingen ook een beroep doen jegens Opdrachtgever.

Artikel 12 Gebruik van elektronische communicatie

1 Rademaker Advies & Accountancy is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Rademaker Advies & Accountancy of derden.

2 Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Rademaker Advies & Accountancy door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.

3 Opdrachtgever en Rademaker Advies & Accountancy zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering, vertraging, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Rademaker Advies & Accountancy daarvan maakt in haar contacten met derden.

4 In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Rademaker Advies & Accountancy geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken en het digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel, alsmede het elektronisch verzenden van aangiften en overige elektronische communicatie met de belastingdienst en/of de elektronische communicatie met banken.

5 Zowel Opdrachtgever als Rademaker Advies & Accountancy zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

6 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

7 Het bepaalde in artikel 11 is van dienovereenkomstige toepassing.

Artikel 13 Arbeidsomstandigheden en overname personeel

1 Indien Rademaker Advies & Accountancy op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde Arbonormen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever draagt zorg voor kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Rademaker Advies & Accountancy noodzakelijk of nuttig zijn om de Opdracht uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en virus controle procedures.

2 Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers van Rademaker Advies & Accountancy aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect, in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende 12 maanden daarna.

Artikel 14 Naleving wet- en regelgeving

1 Ingevolge toepasselijke wet- en regelgeving is Rademaker Advies & Accountancy gehouden om bepaalde vormen van fiscaal advies en voorgestelde of andere structuren aan de Belastingdienst te melden. Of melding wordt gedaan en wat daarvan de inhoud is, geschiedt naar inzicht van Rademaker Advies & Accountancy. Indien Rademaker Advies & Accountancy van mening is dat dit relevant is voor de uitgevoerde diensten, zal zij Opdrachtgever informeren over de melding of het voornemen daartoe. Daarnaast is Rademaker Advies & Accountancy mogelijk gehouden de Belastingdienst te informeren over de namen van de personen en belanghebbenden die bij het advies of de structuur zijn betrokken.

2 Daarnaast kan Rademaker Advies & Accountancy onder bepaalde omstandigheden gehouden zijn om melding te maken en informatie te verstrekken aan de autoriteiten voor zover het betreft ongebruikelijke transacties (ingevolge de Wwft) en andere (vermeende) overtredingen van toepasselijke wet- en regelgeving. In dergelijke gevallen is het Rademaker Advies & Accountancy niet toegestaan Opdrachtgever hierover te informeren.

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze

1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Rademaker Advies & Accountancy, is Nederlands recht van toepassing.

2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Rademaker Advies & Accountancy, worden in eerste aanleg uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

3 Artikel 15.1 laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling.

*******